Tajemnice Městského úřadu Šenov vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa v rámci Městského úřadu Šenov:

Druh práce:
investiční technik
- příprava a realizace investic, veřejných zakázek

Zařazení:
odborný referent odboru investic, MH a dopravy, úsek přípravy a realizace investic, neúředník

Místo výkonu práce:
Město Šenov - Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov

Platové zařazení:
10. platová třída (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění), možnost postupného přiznání osobního příplatku

Pracovní poměr:
na dobu určitou 30 měsíců s možností dalšího prodloužení, zkušební doba 3 měsíce

Nástup:
k 01.07.2020, jinak dle dohody

Předpoklady:
dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Požadované vzdělání:
minimálně středoškolské s maturitní zkouškou s technickým zaměřením, výhodou vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu se stavebním zaměřením

Jiné požadavky:
- výhodou praxe v oboru, kde hlavním předmětem činnosti byla příprava a realizace investic
- dovednost práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet a další)
- řidičský průkaz skupiny B
- schopnost týmové práce, organizační schopnosti, samostatnost, komunikativnost, asertivita,
schopnost jednat s lidmi, ochota dále se vzdělávat
- morální bezúhonnost

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- e-mailovou adresu a telefonní číslo zájemce
- datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto požadované doklady:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie řidičského průkazu

Lhůta pro podání přihlášky:
doručit do 27.05.2020 do 09:00 hod.

Přihlášky a výše uvedené materiály zašlete v obálce označené VEŘEJNÁ VÝZVA – INVESTIČNÍ TECHNIK na adresu:
Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov nebo doručte osobně na podatelnu městského úřadu (Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou výzvu i bez uvedení důvodů kdykoli v jejím průběhu zrušit nebo nevybrat žádného ze zájemců.

V Šenově, 29.05.2020

Ing. Marie Kotrová
tajemnice Městského úřadu Šenov

 


 


 

Vážení,

dovolujeme si Vám tímto sdělit, že od pondělí 25. 05. 2020 již dojde k ukončení omezení prázdninového provozu příměstských autobusů, ke kterému došlo z důvodu omezení školní docházky v souvislosti s koronavirem.
Příměstské autobusy již budou jezdit dle jízdních řádů bez dosavadních omezení provozu. Výjimkou budou linky č. 441, 442, 443 a 445 propojující Havířov s Ostravou, linka č. 531 propojující Karvinou s Ostravou, linka č. 551 propojující Orlovou s Ostravou a linka č. 533 propojující Karvinou s Havířovem, kde bude nadále zachován provoz dle letních jízdních řádů. Provoz těchto linek nadále dle letního omezení je umožněn vysokým počtem spojů v uvedených relacích.
Mimo výše uvedené bude dle výlukového jízdního řádu provozována také linka č. 293, která bude i nadále odkloněna mimo území Polské republiky, a na které budou i nadále vedeny v celé trase pouze vybrané spoje. Oproti současnému stavu budou na lince vedeny již všechny spoje.
Veškeré informace k jízdním řádům naleznete na webových stránkách http://www.portal.idos.cz a www.kodis.cz.
Z důvodu bezpečnosti cestujících je ve všech prostředcích veřejné dopravy pravidelně prováděna desinfekce vozidel tak, aby se co nejvíce snížilo riziko přenosu bakterií a virů.

S pozdravem
Ing. Ivo Muras
vedoucí odboru dopravy
a chytrého regionu

 


 


Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060708057 ve Vaší obci / městě:

Šenov:


Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s


 


Dle aktuální mapy bylo v kraji evidováno 1102 nemocných koronavirem, z toho se již 614 osob zotavilo. Začátkem května přibyla v Šenově jedna pozitivně testována osoba. 12 osob se již celkem uzdravilo, což je ¾ z pozitivně testovaných osob v našem městě.


Město se tento týden zaměřilo na přípravu provozu škol, které budou postupně otevírány. Všechny vnitřní prostory všech škol byly zbaveny plísní, bakterií i virů pomocí ozónových generátorů. Pro mateřskou, základní i základní uměleckou školu byla zajištěna dezinfekce rukou na 4 měsíce provozu.

V ZUŠ byly u vstupu do budov osazeny bezkontaktní dávkovače dezinfekce na ruce, ke kterým byly vyrobeny stojany. Výuka bude pokračovat od 11.5

V mateřské škole jsou připevněny bezkontaktní dávkovače dezinfekce na stěnu, školka si zakoupila bezkontaktní teploměry i ochranné štíty. Dle průběžných výsledku průzkumu mezi rodiči, bude školka postupně otevírat třídy zřejmě od 25.5. – záleží na rodičích, zda své děti umístí do MŠ. Kvůli zvýšeným nárokům na hygienu a personál bude otevřeno zatím pracoviště Lipová. Samozřejmě, že rodiče dětí z MŠ Lapačka mohou své děti vozit na Lipovou.

Základní škola mimo bezkontaktní dávkovače dezinfekce má nainstalovanou termo kameru, která měří teploty všem příchozím do školy. K dispozici jsou i bezkontaktní teploměry. Deváťáci mohou nastoupit do školy 11.5. Žáci prvního stupně 25.5.

Městská knihovna svůj provoz již zahájila, muzeum obnoví provoz 11.5. Při vstupu do budovy a pohybu po budově je nutno dodržovat doporučená hygienická opatření. Vracené knihy a časopisy než jsou poskytnuty dalšímu zájemci, projdou karanténou.

V budově Radnice byly dokončeny úpravy sociálního zázemí, byla provedena výměna některých deformovaných zárubní a dveří. Nyní probíhá malování prostor, kde byly prováděny opravy. Pokud nepotřebujete bezodkladně vyřídit něco na našem úřadě, odložte svou osobní návštěvu z důvodu malování na druhou polovinu května. Své požadavky můžete uplatnit elektronickou cestou. Splatnost poplatků za psy a popelnice byla prodloužena do 31.května.

Tento týden byl posledním, kdy koordinátoři rozdávali sociálně slabším potraviny, které zajistili z Potravinové banky Ostrava o.s.V případě nutnosti pomoci nebo nabídek kontaktujte koordinátora pomoci: 702 822 570 nebo koordinator@mesto-senov.cz

S ukončením stavu nouze k 17. 5. 2020 bude ukončena i činnost koordinátora.

Ing. Jan Blažek, starosta města


 

 Je to 75 let od osvobození naší vlasti

Uprostřed Šenova stojí památník obětem obou světových válek. Na tomto místě se scházejí každoročně začátkem května lidé, aby si připomněli utrpení spojené s válečnými konflikty. Zároveň vzdávají hold šenovským občanům, kteří položili své životy ve válkách, nebo vojákům, kteří padli při osvobozování Šenova.

Při osvobozování Šenova padlo 16 rudoarmějců, 16 obyvatel Šenova a 26 nacistických vojáků. Za bojů shořelo 16 domů, 236 jich bylo poškozeno.

Díky všem, kteří položili své životy v boji za svobodu, abychom my mohli žít v míru.

Letos se nekonala společná pieta kvůli koronavirovým opatřením, ale květiny k Pomníku padlých je možné položit individuálně. K významnému výročí osvobození Šenova připravilo Šenovské muzeum a knihovna výstavu, kterou můžete virtuálně shlédnout zde.

Ing. Jan Blažek, starosta

Video k výročí osvobození Šenova

 

 


 

 


 


Dle aktuální mapy bylo v kraji evidováno 987 nemocných koronavirem, z toho se již 382 osob zotavilo. Od počátku dubna nepřibyla v Šenově žádná pozitivně testována osoba a 11 osob se již celkem uzdravilo.

V průběhu minulého víkendu byl proveden roznos dezinfekce do každého rodinného domu v litrovém balení. Do bytovek byly předány větší balení s tím, že rozlévání dezinfekce zajistí pověřená osoba z bytovky. Mohlo se stát, že někomu nebyla dezinfekce doručena, v tomto případě kontaktujte koordinátora, který zjedná nápravu. Děkuji všem, kteří zajišťovali distribuci dezinfekce.

Bylo pokračováno v pravidelné plošné dezinfekci prostranství před veřejnými budovami v centru města, autobusových zastávek i laviček. Koordinátoři zajišťovali zásobování starších spoluobčanů a sociálně slabších rodin. Dále zajišťovali nákup a dovoz ochranných prostředků nutných pro chod příspěvkových organizací města a městského úřadu.


V případě nutnosti pomoci nebo nabídek kontaktujte koordinátora pomoci: 702 822 570 nebo koordinator@mesto-senov.cz

S ukončením stavu nouze k 17. 5. 2020 bude ukončena i činnost koordinátora.

V průběhu dubna pokračovaly investiční akce města: rekonstrukce sběrného dvora, oprava střechy ZŠ Podlesí, dokončení povrchů hřiště ZŠ střed a úpravy okolních ploch

Ing. Jan Blažek, starosta města


 


Dle aktuální mapy bylo v kraji evidováno 873 nemocných koronavirem a 230 osob se již zotavilo. Od počátku dubna v Šenově nepřibyl nikdo nakažený a 6 osob se již uzdravilo.

    


Děkujeme vám za finanční dary na boj s koronavirem. Zatím byla vybrána částka 48.700 tis. Kč. Číslo účtu města pro případné sponzorské dary: 1682036389/0800, do textu úhrady prosím napište Dar a vaše jméno

V případě nutnosti pomoci nebo nabídek kontaktujte koordinátora pomoci: 702 822 570 nebo koordinator@mesto-senov.cz

Předpokládáme, že k 15.5.2020 bude činnost koordinátora pravděpodobně ukončena.

Od pátku 24.4. do neděle 26.4. provede město roznos dezinfekce v množství 1 litr na rodinný dům. Dezinfekce bude doručena do každého domu. Dezinfekce je poskytována opět bezplatně – další dezinfekce již pravděpodobně nebude zajišťována.

Ing. Jan Blažek, starosta města


 


Veřejnosti přístupnou od 25. května 2020 ve Staré škole, v prostorách muzea.
Výstava potrvá do konce měsíce července. Na tuto výstavu se můžete podívat v krátkém videozáznamu, který umístíme na webové stránky města Šenov a také na facebooku města Šenov
v předvečer osvobození Šenova dne 2.května.


 


Společnosti Steel Ring s.r.o. Třinec ve spolupráci s Asociací center bezpečné jízdy v AČR se i v tomto roce podařilo získat finanční prostředky pro projekty různých typů souvisejících s dopravou a dopravní výchovou. Jedná se o kurzy pro veřejnost, které jsou pro občany města Šenov a okolních obcí zcela zdarma a budou přínosem pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu a navýšením řidičských dovedností. Projekty budou realizovány společností Dekra CZ, a.s., ve spolupráci se společností Steel Ring s.r.o.


a) Jedná se zejména o úspěšný projekt Jedu s dobou, kdy v letošním roce bude 18 termínů s celkovým počtem 1 080 řidičů ve věku 65+. Informace o projektu a počáteční termíny s možnosti přihlášení jsou již vypsány na webových stránkách: www.jedusdobou.cz .

Termíny uvedené na webových stránkách jsou:

03. 4. 2020: areál Steel Ring Třinec od 08.00 – 14.00 hod.
22. 4. 2020: areál Steel Ring Třinec od 08.00 – 14.00 hod.
06. 5. 2020: areál Steel Ring Třinec od 08.00 – 14.00 hod.
06. 5. 2020: areál Steel Ring Třinec od 14.00 – 20.00 hod.

Další termíny budou dodatečně uvedeny na výše uvedených webových stránkách.


b) Další projekt START DRIVING je zaměřený na začínající řidiče do věku 24 let, kteří dle statistiky nehodovosti náleží do nejkritičtější skupiny. Tento projekt je určen pro 72 řidičů a jeho smyslem je upozornit veřejnost na nutnost dalšího vzdělávání řidičů a zejména snížení počtu dopravních nehod. Bližší informace bude možné získat na webových stránkách: www.startdriving.cz, kde se noví řidiči do věku 24 let a maximální doby držení řidičského průkazu do 1 roku, mohou přihlásit k vykonání kurzu. Webové stránky projektu Start Driving budou spuštěny do 3 týdnů.

Termíny pro konání kurzu:

14. 6. 2020: areál Steel Ring Třinec od 07.30 -16.15 hod.
22. 9. 2020: areál Steel Ring Třinec od 07.30 -16.15 hod.


c) Projekt pro předškolní mládež ve věku 5,6 let s názvem „Jedu poprvé“. Tento projekt bude mít výchovný vliv pro děti, s ohledem na účasti v provozu na pozemních komunikacích, a i mimo ně. Kurz je určen pro cca 200 dětí ve čtyřech kurzech, probíhajících ve dvou dnech pro dvě skupiny po 24 dětech.

Termíny:

4. 5. 2020: areál Steel Ring Třinec
5. 5. 2020: areál Steel Ring Třinec


Uvedené projekty mají za cíl snížení počtu dopravních nehod, naučit správnému chování a správným reakcím na pozemní komunikaci i mimo ni a jsou určeny pro výše uvedené věkové skupiny, a to zcela zdarma.

Za společnost Steel Ring s.r.o.:
Martin Gregor
Tel. č. : +420 773 991 667
Mail : martin@gregorracing.cz

Za společnost Dekra CZ a.s.:
Bc. Dalibor Bednařík
Tel.č. : +420 601 121 692
Mail : dalibor.bednarik@dekra.com


 

Svozový kalendář tříděného odpadu pro rok 2020 dle jednotlivých ulic.

Svozový kalendář 2020

Lokality:
U Panelárny, U Rybníků, V Družstvu, V Poli, V Úvozu, Záblatí
Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, Hasičská, Hlavní, K Haltýřům, K Insuli, Kaštanová, Ke Statku, Kolmá, Kostelní, Krátká, Lipová, Mezní, Místní,
Morušová, Na Farském, Na Hrázkách, Na Kopci, Na Přervalině, Na Sedlácích, Na Spojce, Na Široké, Na Výsluní, Nad Dolinou, Obecní, Petřvaldská,
Těšínská od rondelu směr Ostrava, U Alejského dvora, U Kaple, U Školky, U Zahrádek, Úzká, Vilová, Vráclavská, Za Pomníkem, Zámecká, Ztracená
Pod Čechem, Pod Křižovatkou, Pod Školou, Prostřední, Radniční náměstí, Slepá, Sokolská, Souběžná, Spodní, Střední,
Březůvka, Datyňská, Dělená, Frýdecká, Hraniční, Jižní, K Pískovině, K Šajaru, Ke Stovkám, Klidná, Na Šimšce, Na Šutrovině, Nad Kurty, Nad Lapačkou,
U Nádraží, Uzavřená, Václavovická, Ve Strži, Venkovská, Větrná, Zahradní, Závodní, Zelená
Březová, Dlouhá, Do Dědiny, Dolní, K Hájence, K Potoku, K Trati, Lesní, Na Výspě, Nad Olšinou, Nová, Osadní, Petřvaldská od ul. V Družstvu směr Petřvald,
Pod Šodkem, Provaznická, Rolní, Smrková, Stará cesta, Stará petřvaldská, Strmá, Škrbeňská, Těšínská, Topolová, U Garáží, U Lesa, U Mlýna,
Nad Potokem, Okrajová, Okružní, Ořechová, Polní, Příčná, Rodinná, Rovná, Řadová, Sousedská, Světlá, Šajarská, Šenovská, U Hřiště, U Lapačky.

meu.senov@mesto-senov.cz
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@slezskabrana.cz
homelist-altfacebook-squarephoneenvelopedatabaseuser-secret