Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
15. 1. 2021

OBNOVA DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY V ULICI KAŠTANOVÁ


Občané města z ulice Kaštanová nás informovali o tom, že dostali od projekční společnosti NOVPRO FM, s.r.o. Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se o nově projektované nadzemní vedení elektrorozvodů 400V, které projektant umisťuje do zahrad soukromých vlastníků. Na dotaz vlastníků byli tito informování o možnostech dalších postupů při nepodepsání (smlouvy o břemeni), a to prostřednictvím vyvlastňovacího soudu.

Stanovisko města je takovéto:

Firma ČEZ se prostřednictvím projektantů před časem obrátila na občany a město s tím, že hodlá v ulici Kaštanová zrušit nadzemní vedení NN a nahradit ho podzemním vedením včetně výměny přípojek k jednotlivým domům. Město s tím nesouhlasilo z důvodu zachování podpěrných bodů (sloupů) pro umístění veřejného osvětlení místní komunikace Kaštanová a velmi ztíženého umístění podzemního vedení napájení veřejného osvětlení. Po konzultaci se stavebním úřadem požadovalo město provedení výměny stávajících nevyhovujících sloupů za nové ve stejné trase.

Tvrzení, že projektování nové trasy v soukromých zahradách je na základě požadavku města, JE NEPRAVDIVÉ. Rovněž není pravdivá informace, že nelze sloupy vyměnit při zachování stejné trasy. Se souhlasem majitelů soukromých pozemků je možné umístit nové sloupy v minimální vzdálenosti od hranice pozemku nebo oplocení.

Vyvlastňovat lze jen v zákonem stanovených případech a pokud není jiné vhodné řešení. V tomto případě jiné vhodné řešení je jednoznačně možné – v pozemku města, s čímž město souhlasí.

Pavel Knop-Kostka
Ved.odb. investic, MH a dopravy