Coby občan města Šenova a pravidelný a povětšinou aktivní účastník zasedání zastupitelstva města bych chtěl tímto poděkovat zastupitelům za práci pro město v roce 2021 a především za konstruktivní a občas i kritický pohled na spravované záležitosti.  Jde o navýsost zodpovědnou činnost, která ovlivňuje všechny občany města, a není vždy snadné rozhodnout o té nejlepší variantě. V případě investic pak ideálně zohlednit i jejich dotační podpořitelnost. Velké poděkování náleží především zaměstnancům města, protože přetavit všechna usnesení zastupitelstva a rady města, a to v době trvající pandemie koronaviru SARS-CoV-2, v očekávaný výsledek stojí nemalé úsilí. Zvláště to platí pro oblast investic, již snad mohu velmi objektivně zhodnotit, protože ve svém profesním angažmá tajemníka MěÚ v Klimkovicích mám tu čest některé velké mnohamiliónové investice přímo řídit či koordinovat, takže vím, jak zdlouhavé je „vydolovat“ potřebná rozhodnutí správních orgánů či získat stanoviska dotčených orgánů. Děkuji zaměstnancům MěPOS, příspěvková organizace za celoroční práci při údržbě majetku města i odklízení sněhu ve velmi brzkých ranních hodinách, a v neposlední řadě i strážníkům Městské policie Šenov za spoustu náročné práce při zajišťování bezpečnosti ve městě, ale i za to, že jsou vidět „ve dne v noci“ i na těch nejzazších výspách našeho města.

Přeji všem členům Zastupitelstva města Šenov, zaměstnancům města i všem občanům pevné zdraví, hodně rodinné a osobní spokojenosti a úspěchů pracovních v roce 2022.

Ing. Bc. Ladislav Vašek, občan města Šenov