Ohnisko Ostrava-Bartovice

Chovatelé v Šenově jsou povinni:

držet chované ptáky (drůbež, apod.) odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat,
do 10.01.2023 oznámit Městskému úřadu Šenov soupis chované či držené drůbeže na základě nařízení Státní veterinární správy - Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj.

Nařízení č. 4/2023 SVS – ptačí chřipka - ohnisko Ostrava-Bartovice

Zákonné zmocnění: zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon - § 49 odst. 1 písm. c)

Účinnost právního předpisu: 03.01.2023

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímavé. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišuje se vysoce patogenní forma aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní forma aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.

 

Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu (762342 Šenov u Ostravy)

se nařizuje:

Do 10.01.2023 oznámit Městskému úřadu Šenov soupis chované či držené drůbeže, chovy, kde jsou chování jiní ptáci chovaní v zajetí či chovaná pernatá zvěř prostřednictvím sčítacího listu viz příloha nebo vyplněním sčítacího listu zde: Sčítání slepic - Město Šenov (mesto-senov.cz)

  1. a) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. Zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témže hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
  2. b) provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit KVS na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 203;
  3. c) používat na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy;
  4. d) uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí, a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství;
  5. e) vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržovat je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je KVS na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou ptáci chováni;
  6. f) v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně;
  7. g) umožnit KVS provedení kontrol v chovu vnímavých zvířat k nákaze HPAI s případným odběrem vzorků.

 

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

  1. a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
  2. b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

 

Podrobné informace na web stránkách města Šenov – úřední deska.