Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Informace pro okrskové volební komise

 


Informace pro okrskové volební komise

Dle § 18 odst. 3)  zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu může politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu byla zaregistrována, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK.

Delegace se provede doručením seznamu, který volební subjekt buď zašle v listinné nebo elektronické podobě (prostřednictvím DS zmocněnce, nebo emailem, který je opatřený zaručeným elektronickým podpisem zmocněnce), nebo jej doručí osobně.

Delegace musí být obecnímu úřadu doručena NEJPOZDĚJI do 24. 4. 2019 DO 16:00 HOD. Vzor delegace:
vzor_delegace_ovk

SEZNAM / DELEGACE

Dle § 18 odst. 3)  zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu musí obsahovat:

 • jméno a příjmení delegovaného
 • datum narození delegovaného
 • adresa místa trvalého pobytu, příp. přechodného pobytu (občan jiného členského státu)
 • jméno a příjmení zmocněnce, který delegaci podává
 • podpis zmocněnce

dalšími doporučenými údaji jsou:

 • telefonní číslo delegovaného
 • doručovací adresa delegovaného
 • e-mailová adresa delegovaného / ID datové schránky delegovaného
 • údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen

Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).

Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.

Zájemci o členství ve volební komisi se mohou přihlásit osobně, e-mailem popř. telefonicky NEJPOZDĚJI DO 18. 4. 2019 na níže uvedeném kontaktu:

Ing. Blažena Preinová, kancelář č. 207, tel. 596 805 941, e-mail: bpreinova@mesto-senov.cz

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:

Občan ČR nebo jiného členského státu, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu.

POVINNOSTÍ ČLENA OVK JE ZÚČASTNIT SE 1. ZASEDÁNÍ OVK !!! Nedostaví-li se jmenovaný zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvynebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká složením slibu.

MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:

 • budova Městského úřadu v Šenově, Radniční náměstí 300, zasedací místnost v 2. poschodí
 • čtvrtek 2. 5. 2019 v 15. 30 hod.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce Městského úřadu v Šenově a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:

Předseda 2 300 Kč
Místopředseda, Zapisovatel 2 200 Kč
Člen 1 800 Kč

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

Informace k volbám do Evropského parlamentu naleznete i na stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/volby.aspx

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Městský úřad Šenov:

Ing. Blažena Preinová
kancelář č. 207
tel. 596 805 941
e-mail: bpreinova@mesto-senov.cz