Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Informace pro voliče


 

Volby do EP 2019 – informace pro voliče

Volby do Evropského parlamentu se z rozhodnutí prezidenta republiky uskuteční na území ČR ve dnech 24. a 25. května 2019.

V první den voleb – v pátek 24. 5. 2019 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22.00 hodin; druhý den v sobotu 25. 5. 2019 se bude hlasovat od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 25. 5. 2019 ihned po uzavření volebních místností.

Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu EU, který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. nejméně od 10. 4. 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Evropského parlamentu je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. 4. 2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Postup pro voliče, kteří změní místo trvalého pobytu po zápisu de seznamu voličů (14. 4. 2019) naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Občan jiného státu EU, který má právo hlasovat, není ještě veden v dodatku stálého seznamu voličů a má zájem volit, musí podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (případně žádost o přenesení údajů pro volby do Evropského parlamentu) u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášek k pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 14. 4. 2019 do 16.00 hodin. Informace pro občany jiných členských států EU naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Dva dny přede dnem voleb, tj. 22. 5. 2019, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Radniční náměstí 300, Šenov) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 3.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Ode dne vyhlášení voleb, tj. od 17. 1. 2019 může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 9. 5. 2019. 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu, a to:

o   osobně u obecního úřadu, který vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, podle  místa trvalého pobytu, nejpozději do 16:00 hodin středy 22. 5. 2019;

o   podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, který vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, podle místa trvalého pobytu tj. do 16:00 hod. pátku 17. 5. 2019); toto podání musí být v listinné podobě (ŽÁDOST O VOLIČSKÝ PRŮKAZ: https://mesto-senov.cz/formulare/spravni-odbor; popř. viz formulář níže) opatřené úředně ověřeným podpisem voliče[1]) nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby – voliče).

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí (https://mesto-senov.cz/formulare/spravni-odbor ; popř. viz formulář níže) s ověřeným podpisem voliče 1) žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta – nutno mít označenou schránku).

Právo hlasovat na voličský průkaz může při volbách do Evropského parlamentu ve dnech voleb volič uplatnit v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

 VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do Evropského parlamentu NENÍ MOŽNÉ HLASOVAT NA ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADECH V ZAHRANIČÍ.

Pokud je volič veden na zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským úřadem v zahraničí a chtěl by hlasovat při volbách do Evropského parlamentu, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeným zastupitelským úřadem, kde byl doposud zapsán.

VOLBY V NEMOCNICI NEBO OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ:

Pokud se volič ve dnech voleb bude nacházet v nemocnici, nebo podobném zdravotnickém či sociálním zařízení, má možnost nechat se zapsat do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeného příslušným úřadem. Správa příslušného zařízení musí údaje voličů předat úřadu nejpozději do 20 dnů před volbami, tj. do 9. května 2019 do 16:00 hod. a zároveň zaslat potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dnech voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější řešení  – vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky. V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz a ve dnech voleb nakonec bude v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat.

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Tyto požadavky může ohlašovat osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 596 805 941, popř. zaslat na e-mailovou adresu:  bpreinova@mesto-senov.cz, nebo na tel.: 596 805 941.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně JEDEN hlasovací lístek, na kterém může přitom ZAKROUŽKOVÁNÍM pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději  do úterý 21. 5. 2019, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Informace k volbám do Evropského parlamentu naleznete i na stránkách Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/volby.aspx – odkaz Informační servis – Volby.

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh voleb: Ing. Blažena Preinová, tel: 596 805 941.

FORMULÁŘE:  

Plná moc (dokument DOC)
Plná moc (dokument PDF)
Žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU (dokument DOC)
Žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU (dokument PDF)
Žádost o voličský průkaz (dokument DOC)
Žádost o voličský průkaz (dokument PDF)
Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU (dokument DOC)
Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU (dokument PDF)

[1]) Podle ust.  § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek.