Město Šenov

KONTAKT

 

Tajemnice Městského úřadu Šenov vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa v rámci Městského úřadu Šenov:

Druh práce:
investiční technik
- příprava a realizace investic, veřejných zakázek

Zařazení:
odborný referent odboru investic, MH a dopravy, úsek přípravy a realizace investic, neúředník

Místo výkonu práce:
Město Šenov - Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov

Platové zařazení:
10. platová třída (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění), možnost postupného přiznání osobního příplatku

Pracovní poměr:
na dobu určitou 30 měsíců s možností dalšího prodloužení, zkušební doba 3 měsíce

Nástup:
k 01.07.2020, jinak dle dohody

Předpoklady:
dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Požadované vzdělání:
minimálně středoškolské s maturitní zkouškou s technickým zaměřením, výhodou vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu se stavebním zaměřením

Jiné požadavky:
- výhodou praxe v oboru, kde hlavním předmětem činnosti byla příprava a realizace investic
- dovednost práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet a další)
- řidičský průkaz skupiny B
- schopnost týmové práce, organizační schopnosti, samostatnost, komunikativnost, asertivita,
schopnost jednat s lidmi, ochota dále se vzdělávat
- morální bezúhonnost

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- e-mailovou adresu a telefonní číslo zájemce
- datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto požadované doklady:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie řidičského průkazu

Lhůta pro podání přihlášky:
doručit do 16.06.2020 do 09:00 hod.

Přihlášky a výše uvedené materiály zašlete v obálce označené VEŘEJNÁ VÝZVA – INVESTIČNÍ TECHNIK na adresu:
Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov nebo doručte osobně na podatelnu městského úřadu (Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou výzvu i bez uvedení důvodů kdykoli v jejím průběhu zrušit nebo nevybrat žádného ze zájemců.

V Šenově, 29.05.2020

Ing. Marie Kotrová
tajemnice Městského úřadu Šenov

 


 

Úřední hodiny:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Podatelna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Úterý, Čtvrtek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 14:30
Pátek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 13:00

Pokladna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

meu.senov@mesto-senov.cz
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
Správce webu: trzyman@mesto-senov.cz