Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
16. 9. 2020

Veřejná výzva na obsazení pracovního místa


Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

Veřejná výzva

 

Tajemnice Městského úřadu Šenov zveřejňuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa v rámci Městského úřadu Šenov:

 

Druh práce:  úředník na úseku právním a kontrolním

- zajišťuje právní poradenství pro město a případné právní zastupování města v soudních sporech

- zajišťuje legislativní činnost města a návrhy a kontrolu právních předpisů města, vede evidenci

  OZV a nařízení města

- koordinuje výkon finanční kontroly a zajišťuje dohled nad vnitřním kontrolním systémem

- provádí kontroly hospodaření u organizací zřízených městem, kontroly u příjemců dotací

- provádí kontrolu a evidenci smluv uzavřených městem

 

Zařazení: Městský úřad Šenov, úsek právní a kontrolní, úředník

Místo výkonu práce: Město Šenov - Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov

Platové zařazení: 11. platová třída (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění), možnost postupného přiznání osobního příplatku

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou

Nástup: 01.01.2021, případně dle dohody

Předpoklady: dle § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

(Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem)

Požadované vzdělání:

- vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu v oboru právo

  (výhodou), příp. v oboru veřejné správy

- výhodou praxe v právním oboru nebo oboru veřejné správy

- výhodou zkouška o ověření zvláštní odborné způsobilosti (obecná a zvláštní část)

Jiné požadavky:

- znalost související legislativy, schopnost týmové práce

- organizační schopnosti, samostatnost, komunikativnost, asertivita, schopnost jednat s lidmi,

  ochota dále se vzdělávat

- dovednost práce s PC ( Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet a další)

- morální bezúhonnost

- řidičský průkaz skupiny B

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat (§ 6 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb.):

- jméno, příjmení a titul zájemce

- datum a místo narození zájemce

- státní příslušnost zájemce

- místo trvalého pobytu zájemce

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

- e-mailovou adresu a telefonní číslo zájemce                                        

- datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto požadované doklady (dle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- kopie řidičského průkazu

Lhůta pro podání přihlášky: doručit do 15.10.2020 do 09:00 hod.

Přihlášky a výše uvedené materiály zašlete v obálce označené VEŘEJNÁ VÝZVA – ÚSEK PRÁVNÍ A KONTROLNÍ na adresu: 

Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34  Šenov nebo doručte osobně na podatelnu městského úřadu (Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou výzvu i bez uvedení důvodů kdykoli v jejím průběhu zrušit nebo nevybrat žádného ze zájemců.

 

V Šenově, 16.09.2020

Ing. Marie Kotrová
tajemnice Městského úřadu Šenov


                                                                               


Omezení provozu Městského úřadu Šenov dne 3. října 2023

Pokračovat

Milostivé léto 2023

Pokračovat

Bezpečná cesta školáků

Pokračovat
Preventivní akce - Foto 2

Bezpečně na koloběžce

Pokračovat

Majáček – policejní rádce nejmenších

Pokračovat
Talkshow "NEMÁŠ PRAVDU, DRAHÁ/Ý" s Veronikou Žilkovou a Bořkem Sležáčkem

Talkshow s Veronikou Žilkovou a Bořkem Sležáčkem

Pokračovat
cetin optika

Připojení k optické síti v lokalitách Šenov

Pokračovat
Poplatek za psa

Návod k platbě městských poplatků za odpady a psy

Pokračovat
Na obrázku se nachází liška spící na pařezu.

Lišky mezi námi: Pohled na společné soužití

Pokračovat
Šenov jarmark 2023

Šenovský jarmark 2023

Pokračovat
Dotazník__rozvoj--město__Šenov

Zapojte se do tvorby nového strategického plánu rozvoje města Šenov

Pokračovat

Obnovení provozu na ulici Frýdecké

Pokračovat
Pomoc_Ukrajině

Změny u příspěvku pro solidární domácnosti

Pokračovat
Májové posezení

Znovu otevření restaurace Horakůvka

Pokračovat
Den dětí Veřejné projednání

Den dětí v Šenově s veřejným projednáním strategie rozvoje města

Pokračovat
slepice Šenov

Sčítání drůbeže v Šenově kvůli novému výskytu ptačí chřipky

Pokračovat
1 2 3 14
Vytvořil: Tomáš Rzyman | Redakční systém: Wordpress
homebug