Město Šenov

KONTAKT

Vyzýváme vlastníky pozemků nebo osoby (např. pachtýře, nájemce), které jej užívají z jiného právního důvodu, k úpravě zeleně vyrůstající z jejich pozemků tak, aby nebránila průchodu chodníkem, průjezdu vozovkou, nezastiňovala dopravní značení či označení ulic a nezhoršovala rozhledové poměry.


 


V měsíci květnu prováděla firma GASCONTROL s.r.o. opravu na plynovém potrubí v blízkosti chodníku na ulici Těšínská naproti bývalé Lesní správy. Nyní firma oznámila, že se bude opravovat i potrubí v dalším úseku, proto bude proveden výkop na obou stranách ulice v chodnících a v travnatém pásu za chodníky. Termín ukončení prací zatím není znám.


 


Dne 14. 6. 2022 začaly stavební práce na výše uvedené akci, jejíž investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje. Jedná se o provedení rekonstrukce 2 ks silničních propustků na sil. III/4739 (ul. Tichá) v km 0,475 a 0,538. Práce budou probíhat do 7. 8. 2022 za částečného omezení silničního provozu řízeného semafory.


 


Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK), resp. realizační firma STRABAG a.s., dnes zahájila frézování sil. II/473 ul. Frýdecká v části mezi autobusovými zastávkami Šenov, Lapačka a Šenov, Křižovatka k Dolní Datyni.

Dle informací realizační firmy bude ještě dnes frézování ukončeno. Silnice zůstane průjezdná a bude zajištěn příjezd k dotčeným nemovitostem.

Město dále bylo informováno, že přípravné práce týkající se výstavby chodníku podél sil. II/473 v části od autobusové zastávky Šenov, Lapačka směrem na Václavovice budou pravděpodobně zahájeny ještě před počátkem druhé etapy a úplným uzavřením této části průjezdního úseku sil. II/473.

Město Šenov požádalo SSMSK, resp. realizační firmu, aby příště o stavebních pracích, které se budou týkat dalšího omezení dopravy na sil. II/473, předem informovala město i občany.


 


Sobota 11. 6. 2022 10 –17 hodin

Zveme Vás na jedinečný den plný zábavy pro malé i velké.

Využijte neopakovatelnou šanci jako jedni z prvních navštívit dokončovaný úsek dálnice D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa.

DOD D48_Obchvat_I. etapa_Pozvánka


 


V termínu od 1. 6. 2022 do 12. 6. 2022 proběhne úplná uzavírka komunikace ul. Formanská v Havířově - od RD č.p. 1430/21a po křižovatku ul. Formanská a ul. Na Prostředňáku. Důvodem uzavírky je provedení finálních celoplošných asfaltových povrchů po odkanalizování lokality Důlňák v Havířově.

Objízdná trasa:

(obousměrně) ulice Škrbeňská, Okružní, Na Šimšce, Březůvka, U Hřiště, silnice č. II/473 ulice Frýdecká – ulice Tichá/ J. Kotase silnice č. III/4739, ulice Na Hlinikách, Datyňská, Formanská.

Omezení autobusové dopravy:

V době uzavírky komunikace mezi zastávkami Šenov, bytovky a Havířov, Město, Na Prostředňáku bude dotčena trasa linky MHD 876418. Autobusy jedoucí po ulici Formanská budou ukončeny na zastávce Havířov, Město, Na Prostředňáku na ulici Na Prostředňáku, kde bude zřízena dočasná zastávka. Autobusy jedoucí po ulici Škrbeňská budou ukončeny na zastávce Šenov, bytovky. Doprava bude vedena podle výlukových jízdních řádů. Dle možností oběhů budou zavedeny spoje v opačném směru, které pojedou zpět po trase linky. Pro přistavení či odstavení vozidel budou využity komunikace objízdné trasy (ul. Škrbeňská – ul. Okružní – ul. Na Šimšce – ul. Březůvka – ul. U Hřiště – ul. Frýdecká II/473 – ul. Tichá/J. Kotase III/4739 – ul. Na Hlinikách – ul. Datyňská – ul. Formanská). Na objízdné trase nebudou zřízeny zastávky.

Více informací k autobusové dopravě včetně jízdního řádu naleznete v přiložených souborech.

výlukový jízdní řád od 01_06_2022
Informace_pro_cestující_418_Formanská


 


K datu 16.05.2022 našlo azyl v šenovských domácnostech 27 Ukrajinců. Rozhodnutí o tom, zda u nás zůstanou natrvalo, či zda se vrátí zpět na Ukrajinu, zatím odkládají. Chtějí se rozhodnout podle toho, jak se bude vyvíjet válečný konflikt.

V počtu 27 osob jsou započteny i děti, které by mohly navštěvovat naše školy. Jedná se celkem o 4 děti ve věku 2, 2, 4 a 5 let, které by mohly navštěvovat mateřskou školu a 3 děti ve věku 8, 9 a 11 let, které by mohly navštěvovat základní školu.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se vztahuje na děti narozené 1.9. 2016 do 31.8.2017 – do této kategorie spadá v současném situaci jeden Ukrajinec. Město je připraveno na variantu, kdyby muselo zřídit provizorní prostory pro předškolní děti uprchlíků. Malotřídka by vznikla v suterénních prostorách školky na Lapačce. Do těchto prostor lze umístit děti dočasně, nikoliv natrvalo.

K zápisu do šenovské mateřské školy se dostavilo přes 80 dětí. Pro školní rok 2022/2023 lze přijmout kolem 40 dětí. Počet přijatých dětí se odvíjí od počtu dětí, které odejdou do prvních tříd ZŠ. Přesný počet není dosud znám, protože někteří rodiče ještě vyřizují pro děti odklad pro nástup do první třídy.

S přijetím do MŠ nemohou počítat rodiče dětí s bydlištěm mimo Šenov. Rodiče dětí ve věku 2–3 let rovněž nemohou počítat s tím, že jejich děti budou zařazeny do tříd, ve kterých je již nyní na výjimku 28 dětí. Tyto děti nejsou ještě natolik samostatné, aby mohly být zařazeny do tak početné třídy. Kapacita MŠ bude naplněna na normovaný počet 187 dětí.

S přijetím dětí do ZŠ problém není, neboť schválena kapacita 850 dětí ještě není naplněna. Rezerva je ještě cca 50 dětí.

Pro oblast školství byl přijat 21.3.2022 Zákon č. 67/2022 Sb. Lex Ukrajina, který upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Pro zápis dětí cizinců do MŠ a prvního ročníku ZŠ stanovuje tento zákon zvláštní termín zápisu v době od 1.6.2022 do 15.7.2022.

Základní škola stanovila termín zápisu pro cizince dle zákona Lex Ukrajina na 1.6.2022.

Mateřská škola stanovila termín zápisu pro cizince dle zákona Lex Ukrajina na 2.6.2022.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem ve školách a na úřední desce města. O přijetí rozhodují ředitelé příslušných zařízení.

Ing. Jan Blažek, starosta města Šenov


 


Poplatek za psa byl splatný do 31.3.2022. Pokud jste poplatek doposud neuhradili, úhradu je možné provést bankovním převodem, pomocí QR kódu, který je v předpisu uveden. Je možné využít i osobní návštěvy městského úřadu a uhradit poplatek v hotovosti, či platební kartou na pokladně.


 


V lednu byly osloveny 3 architektonické kanceláře se žádostí o zpracování studie budoucího uspořádání Radničního náměstí. Všem architektům byly předány náměty zaslané Vámi, občany.

Ve stanoveném termínu všichni oslovení studie předložili – viz návrhy.

V pátek 13.05.2022 od 16 do 18 hodin proběhne na druhém pavilonu základní školy v centru města veřejné projednání návrhů za účasti zpracovatelů studií. Občané tam mohou přijít s dotazy, na které jim odpoví ti nejpovolanější. Vnést své připomínky nebo hlasovat o dle Vás nejvhodnějším návrhu budete moci přímo na místě u zástupců města nebo je můžete poslat e-mailem na: namesti@mesto-senov.cz do 31.05.2022.

Do studií budete mít možnost rovněž nahlédnout v zasedací síni na Radnici v pondělí 16., 23. a 30. května v 16 hodin.

Dalším krokem budou jednání odborné hodnotící komise směřující k vyhlášení vítěze. Vítěz bude osloven k dopracování studie.

 

Ing. Blažek, starosta


Návrh č.1

 

Návrh č.2

 

Návrh č.3

 


 


Podpisové archy k podpisu jsou k dispozici na podatelně Městského úřadu v Šenov v úředních hodinách a pod tento text bych dala odkaz na pdf. dokument z přílohy e-mailu…..

Petice zde: PETICE ZA OBNOVU DETSKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU


 

Úřední hodiny:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Podatelna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Úterý, Čtvrtek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 14:30
Pátek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 13:00

Pokladna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela@neumahr.cz
Správce webu: trzyman@mesto-senov.cz