KONTAKT

V České republice probíhá druhá vlna televizní digitalizace. Po dočasném pozastavení přechodu na nový vysílací standard DVB-T2 aktualizovala vláda České republiky termíny pro vypínání stávajících sítí. Ve čtvrtek 27. srpna 2020 vypnou vysílání ve stávajícím standardu DVB-T na 32. kanálu vysílače Pardubice – Krásné, a na 33. kanálu vysílač Jihlava - Javořice, jejichž signál přijímá většina domácností v Pardubickém kraji a na Vysočině. Zároveň se tentýž den definitivně na nový standard DVB-T2 přeladí vysílač Jeseník – Praděd z 36. kanálu v Olomouckém kraji a vysílače Ostrava – Hošťálkovice, Ostrava – Hladnov a Frýdek-Místek – Lysá hora z 54. kanálu v kraji Moravskoslezském. 

Aby Česká televize poskytla svým divákům dostatek času na přeladění, spustila vysílání v novém standardu DVB-T2 již v březnu roku 2018, a to na 26. kanálu. Obyvatelé domácností, kteří stále přijímají signál z končící platformy DVB-T, tak mohou na nový standard přeladit již nyní.  

Jelikož se jedná o náročný proces, rádi bychom Vám i občanům Vaší obce nabídli pomoc. 

S jakýmikoli dotazy ohledně termínů vypínání, způsobu přeladění nebo jiných technických problémů se můžete obrátit na naše divácké centrum na čísle 2 6113 6113, případně na e-mailu info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na webu www.digict.cz. Rovněž Vám přílohou posíláme k využití přehledný leták, který proces přechodu na DVB-T2 vysvětluje.


 

Od pondělí 3. srpna 2020 (00:00 h) do pondělí 31. srpna 2020 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kruhové křižovatky ul. Těšínská x Petřvaldská x Kaštanová v Šenově, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 29. Spoje linky budou vedeny odklonem po ul. Ludvíkova, Bémova a Těšínská. Na lince č. 29 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících. 

Výlukový jízdní řád si můžete stáhnout zde:

https://www.dpo.cz/jr/2020-08-03/029.pdf

 

Oficiální zprávu Dopravního podniku Ostrava naleznete zde:

https://www.dpo.cz/pro-cestujici/aktuality/aktualni-vyluky/4820-2020-08-03-vyluka-mhd-lc-29.html

 

 

 


MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel vodovodů a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 739 34 Šenov, IČO 005 62 238, DIČ: CZ00562238 telefon: 596 887 136, 732 202 659, 731 505 249, e-mail: mepos@volny.cz

 

OZNÁMENÍ

Oznamujeme Vám, jakožto provozovatel vodovodů a kanalizací ve městě Šenov, zásobující odběratele pitnou vodou z:

a zajišťující realizaci odvádění odpadních vod odběratelům zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny:

že ve Vašem rodinném domě (nebytovém prostoru, chatce, bytě) bude proveden odečet stavu vodoměru(ů) ve dnech 4. a 5. září 2020 (tj. pátek a sobota) v době od 8.00 do 16.00 hod. V průběhu této doby je nutno vyčkat pracovníka MěPOS, příspěvková organizace, který je povinen se Vám legitimovat firemním průkazem. Zpřístupnění je možno zajistit i prostřednictvím sousedů, za jejichž přítomnosti bude odečet proveden a tito podepíší odečtený stav měřidel.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Správnost odečtu musí být vždy potvrzena podpisem ať již vlastníka nebo souseda (viz výše). Je ve Vašem zájmu zkontrolovat stav počítadla vodoměru, aby tento odpovídal stavu uvedenému na odečtovém formuláři. Není-li umožněn odečet skutečného stavu měřidla, bude provozovatel při vyúčtování postupovat v souladu s Vyhláškou MZ číslo 428/2001 Sb. k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění. K reklamaci nesprávně uvedených a podepsaných odečtů se nebude přihlížet.

Telefonicky se odečty vodoměrů nepřijímají!

Konečná uzávěrka všech odečtů je 9. září 2020 (čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou prováděny a každé neodečtené odběrné místo bude považováno za neměřené.

MěPOS, příspěvková organizace, Zámecká 27, Šenov


 

Uzavírka okružní křižovatky silnic II/479 a II/473
(křížení ulic Těšínská, Kaštanová, Petřvaldská)

 

Správa silnic Moravskoslezského (SSMSK) kraje v letošním roce zahájila opravu silnice II/479 (v Šenově se jedná o ulici Těšínskou) včetně rekonstrukce kruhového objezdu v místě křížení ulic Těšínská, Kaštanová, Petřvaldská.

Jelikož oprava silnice je financována pomocí dotačních titulů a platí zde podmínka několikaleté doby udržitelnosti projektu, po kterou budou jakékoli další zásahy do komunikace omezeny, tak město Šenov v letošním roce v předstihu realizovalo opravu a budování chodníků na ulici Těšínské.

Kromě omezení dopravy v průběhu výměny asfaltového povrchu na silnici II/479 bude mít na šenovské občany největší dopad uzavření zmíněné okružní křižovatky, která bude pro osobní i nákladní dopravu uzavřena v době od 3.8.2020 do 11.10.2020. Objízdné trasy jsou směřovány převážně na silnici I/11 („Rudná“) a stanovení dočasného dopravního značení naleznete viz. odkaz:

https://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska/952-2020/952.pdf

 

Organizace autobusové dopravy po dobu rekonstrukce

Pro zajištění autobusové dopravy v maximální míře město Šenov umožnilo investorovi akce (SSMSK) na svých pozemcích vybudovat provizorní propojovací pruh mezi ulicemi Těšínská a Kaštanová ve směru od Ostravy, který kruhový objezd míjí. Díky tomuto opatření se podařilo minimalizovat dopad rekonstrukce na autobusovou dopravu.

Oprava kruhového objezdu bude realizována ve dvou etapách s různým dopadem na autobusovou dopravu.

 

1. etapa od 3.8.2020 až 31.8.2020

V této první fázi budou dotčeny spoje linek č. 29, 874460 a 874550 jezdících po ulici Petřvaldská.  Všechny zmíněné linky budou vedeny po objízdné trase: sil. II/473 ul. Šenovská – ul. Ludvíkova – ul. Šmídova- ul. Bémova – sil. II/479 ul. Těšínská – II/473 ul. Kaštanová a zpět. Autobusové zastávky „Šenov, Petřvaldská“ a „Šenov, V Družstvu“ budou dočasně neobsluhovány.

Další dotčenou linkou bude linka č. 418, která ve směru od Havířova odbočí za zastávkou „Šenov, V Družstvu-Březová“ na ulici Březovou, poté odbočí na ulici Těšínskou a přes okružní křižovatku na ulici Kaštanovou a zpět. Autobusová zastávka „Šenov, V Družstvu“ bude dočasně neobsluhována.

Ostatních linek projíždějících přes kruhový objezd (linky č. 28, 71, 872440, 872441, 860369) se rekonstrukce nedotkne.

 

2. etapa od 1.9.2020 do 11.10.2020

V této době nedojde ke změnám ve veřejné hromadné dopravě, všechny linky budou jezdit po svých trasách po již opraveném úseku a provizorním propojení ulic Těšínská a Kaštanová.

 

O případných změnách budeme občany informovat.

 

Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

 


Dopravní podnik Ostrava, a.s. v současné době realizuje projekty na pořízení vozidel veřejné hromadné dopravy. Jedná se o následující projekty, jež budou realizovány v letech 2020 - 2022:

 

V rámci výše uvedených projektů bude pořízeno 189 vozidel (velkokapacitních tramvají, trolejbusů, autobusů vč. autobusů na CNG, vodík a elektrobusů). Některé projekty jsou financovány ze zdrojů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Některá z výše uvedených pořizovaných vozidel budou obsluhovat také území Statutárního města Ostrava a přilehlé obce Vřesina, Dolní Lhota, Budišovice, Paskov, Vratimov, Řepiště, Václavovice, Šenov, Petřvald, Rychvald, Bohumín – Záblatí, Klimkovice, Hlučín, Ludgeřovice, Markvartovice, Šilheřovice, tedy i území naší obce/města.

Cílem výše uvedených projektů je obnova vozového parku DPO – prostřednictvím modernizace vozového parku zkvalitnit dopravní infrastrukturu veřejné hromadné dopravy, snížit emise z dopravy, zajistit dostupnost MHD pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a přispět tak ke zvýšení regionální mobility a zajištění maximální ekologizace veřejné hromadné dopravy. 


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákonč. 258/2000 Sb.) ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) a § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000Sb.

Nařizuje mimořádné opatření při epidemii

 

Pokračujte zde: mimoradne_opatreni_2020_16


 


Město Šenov obdrželo 14.7.2020 prostřednictvím Krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí a zemědělství, ZÁVĚR zjišťovacího řízení záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“.

Na základě písemných připomínek, které podalo město Šenov, občané města Šenov a statutární město Havířov, Krajský úřad konstatuje: že záměr „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“, oznamovatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665, v zastoupení: KONEKO, spol. s r. o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČO: 005 77 758

bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Oznamovatel musí předložit k dalšímu projednání dokumentaci ve smyslu § 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Dokumentaci pro posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „dokumentace EIA“) požaduje krajský úřad zaměřit především na zapracování připomínek, požadavků, které byly předmětem doručených vyjádření – uvedených souhrnně dále v textu tohoto dokumentu a konkrétně v přílohách tohoto závěru zjišťovacího řízení, na vyhodnocení míry obtěžování emisemi pachových látek z provozu záměru, na úpravu dopravních tras vlivem připravovaných změn v dopravě v okolí záměru.

Děkuji všem, kteří podali své připomínky a přispěli tak k tomu, že k záměru musí být dopracována velká EIA.

Celý dokument zde: závěr zjišťovacího řízení (3)

Ing. Jan Blažek, starosta


 


VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry se středem nad střední Evropou.

 Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Silné bouřky

Platnost: od 26.6.2020 06:00 do 26.6.2020 14:00

 

Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 30 mm, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Povodňová bdělost

Platnost: od 26.6.2020 11:00 do 27.6.2020 15:00

Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

 

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Velmi silné bouřky

Platnost: od 26.6.2020 14:00 do 27.6.2020 03:00

Očekáváme velmi silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, v opakujících se bouřkách i více, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.


 


📢 Město Šenov obdrželo prostřednictvím Krajského úřadu MSK informaci o oznámení záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“. 📢

 

📍 Dokument naleznete zde: https://1url.cz/YzaGE

 

Stavba má sloužit k hygienizaci kalu a snížení obsahu vody v odvodněném kalu (nízkoteplotní sušárna) s následným využitím energetického potenciálu sušeného kalu (pyrolýza) na výrobu tepla, kterým bude zásobována sušárna.

V lokalitě ČOV Havířov, která se nachází na katastru Šenova, mají být upravovány nejen kaly z této čističky, ale i z dalších ČOV, které vlastní SMVaK a.s..

Záměr výstavby nebyl nikdy projednán se zástupci našeho města.

 

🏫 Město Šenov zaslalo k záměru stanovisko, s jehož obsahem se můžete seznámit zde: https://1url.cz/GzaGB

Záměr byl projednán v radě i zastupitelstvu města. Postupujeme stejným způsobem, jako jsme se bránili výstavbě bioplynové stanice, která měla být před více roky budována v areálu mlýnů. Své stanovisko k záměru zaslal na KÚ MSK i havířovský magistrát.

Rovněž veřejnost může podávat písemná vyjádření na KÚ MSK.

 

🖇 Další dokumentace ke stažení zde: https://1url.cz/8zaGS

Ing. Jan Blažek, starosta


 


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy

Číslo poruchy:  89424
Obec:  Šenov
Ulice:  Kaštanová
Skut. zahájení:  05.06.2020 08:15
Plán. zahájení orientačně:  05.06.2020 08:00
Plán. ukončení orientačně:  05.06.2020 14:00
Dotčená oblast:  Kaštanová Morušová Na Farském Na Výsluní Nad Dolinou
Způsob náhradního zásobování:  Umožněno předzásobení

Tento mail je automaticky generován, proto na něj prosím neodpovídejte. V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).

Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.


 

Otvírací hodiny:

Pondělí
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

meu.senov@mesto-senov.cz
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
searchhomelist-altfacebook-squarephoneenvelopedatabaseuser-secret