Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Usnesení zastupitelstva

Jednací řád Zastupitelstva města Šenov
Plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2024
* V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jsou dokumenty zveřejněny v upravené podobě.
Číslo zasedáníDatumFormát souboru *
1. zasedání18.10.2022PDF
2. zasedání22.11.2022PDF
3. zasedání13.12.2022PDF
4. zasedání21. 2. 2023PDF
5. zasedání25. 4. 2023PDF
6. zasedání20. 6. 2023PDF
7. zasedání19. 9. 2023PDF
8. zasedání14. 11. 2023PDF
9. zasedání12. 12. 2023PDF
10. zasedání21. 2. 2024PDF
11. zasedání23. 4. 2024PDF

Rozdělení kompetencí mezi uvolněné členy zastupitelstva

Zastupitelstvo města zvolilo na svém ustavujícím zasedání dne 18. 10. 2022 pět členů rady města, kterou tvoří starosta, místostarosta a další 3 členové rady. Počet uvolněných členů stanovilo zastupitelstvo na dva.

ZMě rozhodlo na 4. zasedání zastupitelstva města dne 26. 2. 2019 o rozdělení kompetencí mezi uvolněné členy zastupitelstva usnesením č. 4/c/5 takto:

Starosta
– strategie rozvoje města, územní plán
– organizační a technické zabezpečení jednání orgánů města – svolávání RMě, ZMě a kontrola materiálů
– občanské záležitosti – stížnosti a petice v oblasti, které má na starosti
– bezpečnost a ochrana veřejného pořádku – spolupráce s PČR
– městská policie – řídící a kontrolní činnost
– kontroly vyúčtování dotací na úseku, kde má zodpovědnost
– stavebně správní činnosti pro město
– vnitřní věci a správa – obecně závazné vyhlášky, nařízení obce
– evropské fondy a operační programy
– prevence kriminality- akce v MŠ, ZŠ, restaurace
– protidrogové aktivity
– školství – ZŠ, MŠ, ZUŠ
– vítání občánků
– setkání jubilantů 70
– výroční svatby
– opatření vedoucí ke zvyšování separace odpadů v domácnostech a modernizace sběrného dvora
– obnovy alejí
– chodníky – výstavba a opravy v severní části města
– opravy a modernizace školních budov a sportovišť v areálu škol
– zámecký park a úprava okolí Staré školy
– zateplování budov města
– garant komisí: sociální a volnočasová
– napojovaní občanů na kanalizaci SEVER, reklamace a rozšiřování kanalizace v této oblasti
– Region Slezská brána, Euroregion Beskydy, Region Bílé Karpaty
– MAS
– ORP – obce s rozšířenou působností
– Koordinace stavby Senior domu Pohoda
– vnitřní kontrolní činnosti
– cyklolávka

Místostarosta
– finance a rozpočet, včetně finančního výboru
– ekonomický rozvoj – půjčky, úvěry, zástavy majetku, pořizování majetku
– kultura – knihovna, muzeum, společenské akce, jarmark, ples
– inventarizace a vyřazování majetku
– podnikání – jednání s podnikateli ve věci výhledového rozvoje města
– získávání sponzorských darů a financí od podnikatelů, živnostníků a firem pro město osobními jednáními
– majetkoprávní vztahy města – vyvlastňování, věcná břemena
– občanské záležitosti – stížnosti a petice v oblasti, které má na starosti
– kontrola vyúčtování dotací na úseku, kde má zodpovědnost
– cestovní ruch – kulturní památky, naučná stezka
– rozvoj a koordinace autobusové a železniční dopravní obslužnosti
– bezpečnostní opatření na silnicích I., II. a III. třídy, které spravuje ŘSD a SS MSK
– výběrová řízení dle zákona o VZ
– optimalizace tras pro zásobování, nákladní a kamionovou dopravu
– sociální péče – DPS
– návštěvy jubilantů
– garant komisí: kulturní, dopravní
– opravy a údržba všech místních komunikací včetně údržby zeleně podél nich
– optimalizace, modernizace a údržba veřejného osvětlení
– výstavba a opravy chodníků v jižní části města
– opravy a modernizace ostatních budov v majetku města a sportovišť mimo areály škol
– manuál vizuální identity města
– sociální sítě pro komunikaci s občany
– smart city
– kotlíkové dotace a další opatření vedoucí ke zlepšení ovzduší ve městě

Společná oblast
– požární ochrana – výjezdová jednotka
– zahraniční styk Č-P a Č-S spolupráce
– krizové řízení – záplavy, vichřice, integrovaný záchranný systém
– setkávání a jednání se spolky a podnikateli
– organizace dětského dne, veřejného projednání a rozsvícení vánočního stromu
– propagace a publicita činnosti města
– jednání na ministerstvech, s představiteli statutárních měst, krajů a okolních měst
– spolupráce s církvemi

briefcase