Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Územní plán města Šenov

 

Do Územního plánu Šenov, který byl vydán Zastupitelstvem města Šenov dne 20. 11. 2018 a nabyl účinnosti dne 7. 12. 2018 lze nahlížet na níže uvedených místech:

 • Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (úřad územního plánování)
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
 • Městský úřad Šenov, Odbor výstavby a životního prostředí, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov (stavební úřad)
 • Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov (obec, pro kterou byl územní plán pořízen)
 • Do dokladové části (spisu) lze nahlížet na Městském úřadu Šenov, Odboru výstavby a životního prostředí, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

 
Textová část

Příloha A – odůvodnění – Rozhodnutí o námitkách ÚP Šenov
Příloha B -odůvodnění – Vyhodnocení připomínek ÚP Šenov
Územní plán Šenov_text odůvodnění
Územní plán Šenov_text výroku

Grafická část

vyk01_zču
vyk02_hlavni
vyk03_d
vyk04_v
vyk05_k
vyk06_e
vyk07_vps
vyk08_koo
vyk09_zpf
vyk10_sv

 

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 16. 10. 2019 č. j. MSK 140531/2019 byl ÚP Šenov zrušen v těchto částech:

 • plocha veřejných prostranství PV na pozemku p. č. 2886/22 v k. ú. Šenov u Ostravy,
 • územní rezerva pro sběrnou komunikaci na pozemku p. č. 2886/22 v k. ú. Šenov u Ostravy,
 • návrh hlavní pěší trasy na pozemku p. č. 2886/22 v k. ú. Šenov u Ostravy,
 • návrh kabelového vedení VN na pozemku p. č. 2886/22 v k. ú. Šenov u Ostravy,
 • územní rezerva pro plynovod STL na pozemku p. č. 2886/22 v k. ú. Šenov u Ostravy,
 • rozhodnutí o námitce č. 78 uplatněné dne 10. 5. 2017 Ing. Alešem Mencem,
 • zastavěné území na pozemku p. č. 2886/22 v k. ú. Šenov u Ostravy.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č. j. 79A 5/2019-32 ze dne 9. 4. 2020 byl Územní plán Šenov zrušen v části pozemku p. č. 5229/1 v k. ú. Šenov u Ostravy, na němž byla vymezena plocha veřejného prostranství.

Územní studie Šenov


 

Územní studie ŠENOV V Dědině – 2. etapa a ŠENOV * LOKALITA „V DĚDINĚ“ 3.ETAPA II je uložena a lze do ní nahlížet na níže uvedených místech:

 • Městský úřad Šenov, Odbor výstavby a životního prostředí, Radniční nám. 300, 739 34 Šenov
 • Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava

V Dědině 2 etapa
V Dědine 3 etapa II

 

Územní studie ŠENOV * NÁMĚSTÍ je uložena a lze do ní nahlížet na níže uvedených místech:

 • Městský úřad Šenov, Odbor výstavby a životního prostředí, Radniční nám. 300, 739 34 Šenov
 • Magistrát města Ostravy, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚS Šenov Náměstí

 

Územní studie ŠENOV * NA SEDLÁCÍCH – ROZŠÍŘENÍ CENTRA je uložena a lze do ní nahlížet na níže uvedených místech:

 • Městský úřad Šenov, Odbor výstavby a životního prostředí, Radniční nám. 300, 739 34 Šenov
 • Magistrát města Ostravy, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚS Šenov Na Sedlácích