Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Bezpečnost město Šenov

Upozornění pro občany města:
Některá veřejná prostranství na území města Šenov jsou monitorována záznamovým zařízením Městské policie Šenov.

Ochrana obyvatelstva

Základní pojmy

Krizové řízení je: souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. [§ 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon]

Krizovou situací je: mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizové stavy“). [§ 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon]

Mimořádnou událostí je: škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [§ 2 písm. b) zákona č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému]

Ochranou obyvatelstva je: plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. [§ 2 písm. b) zákona č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému]

 

Krizové stavy

Stav nebezpečí: pro území Moravskoslezského kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman Moravskoslezského kraje na nezbytně nutnou dobu (nejvýše 30 dnů), jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému [§ 3 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon]

Nouzový stav: může vyhlásit vláda na určitou dobu ( nejdéle na dobu 30 dnů) a pro celé území státu nebo jeho část v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. [čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky]

Stav ohrožení státu: vyhlašuje parlament na návrh vlády pro celé území státu nebo jeho část (doba není stanovena) je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. [čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky]

 

Úkoly orgánů města Šenov

(v souladu s platnými právními předpisy)

Městský úřad

Při výkonu státní správy za účelem zajištění připravenosti města na mimořádné události:

 • organizuje přípravu města na mimořádné události,
 • podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem,
 • zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím,
 • hospodaří s materiálem civilní ochrany,
 • poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu,
 • podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel města,
 • seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva.

Za účelem zajištění připravenosti města na řešení krizových situací:

 • organizuje přípravu města na krizové situace,
 • poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje,
 • shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území města, a předává tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob,
 • podílí se na zajištění veřejného pořádku,
 • plní další úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace a jejich řešení.

 

Starosta

Při provádění záchranných a likvidačních prací:

 • zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím,
 • organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou působností evakuaci osob z ohroženého území obce,
 • organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,
 • je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.

V době krizového stavu:

 • zabezpečuje varování osob nacházejících se na území města před hrozícím nebezpečím,
 • nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území města,
 • organizuje činnost města v podmínkách nouzového přežití obyvatel města,
 • je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci,
 • plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu kraje,
 • zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření.