Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
7. 1. 2022

Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov Veřejná výzva


Tajemnice Městského úřadu Šenov vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa v rámci Městského úřadu Šenov

Druh práce:  úředník na úseku daní a poplatků:

 • vede agendu daní a poplatků
 • zajišťuje agendu nedoplatků a pohledávek vč. jejich vymáhání a exekučních příkazů
 • zajišťuje správu a vymáhání pokut ukládaných MěP a KPPP
 • provádí vyúčtování poskytnutých služeb (teplo, energie, voda, nájemné)
 • vede hlavní pokladnu města
 • zajišťuje likvidaci faktur a platební styk s peněžními ústavy
 • zajišťuje agendu vydaných faktur

 

Zařazení:  Městský úřad Šenov, odbor finanční, úsek daní a poplatků, úředník

Místo výkonu práce: Město Šenov - Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov

Platové zařazení:  9. platová třída  (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech

                               zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů),

                               možnost postupného přiznání osobního příplatku

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou

Nástup: 01.03.2022, případně dle dohody

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem)

Požadované vzdělání:

 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • výhodou vzdělání se zaměřením na ekonomiku a veřejnou správu
 • výhodou zkouška o ověření zvláštní odborné způsobilosti (obecná část a zvláštní část při správě daní a poplatků)
 • výhodou praxe v oboru veřejné správy

Jiné požadavky:

- znalost související legislativy, schopnost týmové práce

- organizační schopnosti, samostatnost, komunikativnost, asertivita, schopnost jednat s lidmi, ochota dále se vzdělávat

- dovednost práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet a další)

- morální bezúhonnost

- řidičský průkaz skupiny B

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat (§ 6 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb.):

- jméno, příjmení a titul zájemce

- datum a místo narození zájemce

- státní příslušnost zájemce

- místo trvalého pobytu zájemce

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

- e-mailovou adresu a telefonní číslo zájemce                                        

- datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto požadované doklady (dle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- kopie řidičského průkazu

Lhůta pro podání přihlášky: doručit do 24.01.2022 do 09:00 hod.

Přihlášky a výše uvedené materiály zašlete v obálce označené VEŘEJNÁ VÝZVA –FINANČNÍ ODBOR na adresu: 

Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34  Šenov nebo doručte osobně na podatelnu městského úřadu (Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou výzvu i bez uvedení důvodů kdykoli v jejím průběhu zrušit nebo nevybrat žádného ze zájemců.

V Šenově, 05.01.2022